Projekt Unijny

„Mali Giganci w Bełchatowie”

Numer projektu:
RPLD.10.01.00-10-C012/21
Data rozpoczęcia:
01.12.2021
Data zakończenia:
28.02.2023

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Działania

Oś priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Realizowany przez

SQOOLIO Milena Olejnik z siedzibą ul. Rynek Grocholski 21, 97-400 Bełchatów – Wnioskodawca i Beneficjent projektu.

Cel główny projektu

zwiększenie szans na powrót na rynek pracy/ utrzymanie zatrudnienia 18 osób zamieszkujących gminę wiejską Bełchatów oraz miasto Bełchatów i sprawujących opiekę nad dziećmi od 20 tyg. do 3 roku życia poprzez utworzenie 18 miejsc w Żłobku „Mali Giganci” na ter. miasta Bełchatów i zapewnienie opieki nad dziećmi w okresie realizacji projektu tj. 01.12.2021-28.02.2023 oraz okresie trwałości min.2 lata po zakończeniu proj.tj.01.03.2023-28.02.2025.

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowi 18 osób sprawujących opiekę nad dziećmi od 20 tyg. życia do 3 lat zamieszkujących na terenie gminy wiejskiej Bełchatów lub miasta Bełchatów. (W rozumieniu KC uczestnicy projektu zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze objętym wsparciem.) Rodzice/opiekunowie prawni to osoby, których dzieci nie były objęte opieką w formie zinstytucjonalizowanej. Wnioskodawca dopuszcza udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością ruchową i umysłową. W razie potrzeby ww. osobom zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie i opieka. Dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów prawnych.

Wśród 18 rodziców/opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tyg. do 3 lat GD będzie stanowić:

a) 6 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu KP przebywających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3;

b) 12 osób zatrudnionych na czas określony lub nieokreślony, czynnie pracujących lub będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w roz.KP.

Projekt zakłada utworzenie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i utworzenie żłobka Mali Giganci w Bełchatowie, który jest prowadzony przez SQOOLIO Milena Olejnik.

Wnioskodawca planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

a) Adaptacja pomieszczeń w żłobku oraz doposażenie placu zabaw.
b) Wyposażenie żłobka.
c) Bieżące funkcjonowanie żłobka.

W okresie bieżącego funkcjonowania żłobka oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Dzieciom jest również zapewnione całodzienne wyżywienie. W ramach projektu na potrzeby nowego żłobka zostanie w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka.

Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od 6:15 do 17:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu
575 923,75 zł
Wartość dofinansowania
524 090,61 zł

Rekrutacja

Termin rekrutacji: 12.2021-02.2022r. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania liczby miejsc.

Kryteria obligatoryjne:

 1. Zamieszkanie: zgodnie z KC na terenie woj. łódzkiego – Miasto Bełchatów lub Gmina wiejska Bełchatów.
 2. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
 3. Przynależność do jednej z dwóch kategorii UP:
  • osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym)
  • osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujące ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

 1. Kryteria za 1 pkt.:
  • Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim (źródło weryfikacji zaświadczenie i/lub oświadczenie)
  • Osoby z rodzin o niskich dochodach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.17.07.2012r. [Dz.U.2012.823] (źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach)
  • Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3roku życia (źródło weryfikacji: oświadczenie rodzica)
  • Osoby z niepełnosprawnościami (źródło weryfikacja oświadczenie i orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu)

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne poniżej oraz w biurze projektu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego zawierającego informację o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Dokument poświadczającego status na rynku pracy.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (osobiście, pocztą, mailem). W razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe żłobka i biura projektu:

Rynek Grocholski 21, 97-400 Bełchatów
e-mail: kontakt@zlobekbelchatow.pl

Pliki do pobrania:

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
Mali Giganci