Rekrutacja

Zapisz dziecko do przedszkola Mali Giganci!

 

 

Rekrutacja dzieci: 01.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

Rekrutacja kadry przedszkolnej tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli specjalistów, zwanych dalej nauczycielami: 01.06.2024 r. – 30.09.2024 r. do udziału w projekcie, zwanych dalej nauczycielami.

W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń będzie prowadzona rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu.

 

Kryteria obligatoryjne (spełnione łącznie):

          A) Dotyczy dzieci:

 • Dzieci zamieszkujące Gminę Bełchatów (gminę wiejską)  – lista miejscowości należących do Gminy Bełchatów stanowi załącznik nr 1,
 • Dzieci w wieku przedszkolnym ,

          B) Dotyczy nauczycieli:

 • Osoby pracujące i/lub zamieszkujące na obszarze Gminy Bełchatów (gminy wiejskiej),
 • Osoby zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu Mali Giganci w Niedyszynie,
 • Osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym.

Kryteria obligatoryjne (spełnione łącznie):

 1. Dzieci osób bezrobotnych- źródło weryfikacji: w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy – zaświadczenie o bezrobociu z PUP, w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy -zaświadczenie z ZUS jako osoba bezrobotna niezarejestrowana;
 2. Dzieci samotnie wychowujących matek/ojców – według definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- źródło weryfikacji: oświadczenie rodzica;
 3. Dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – źródło weryfikacji: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego i dokument potwierdzający do wglądu;
 4. Dzieci z rodzin o niskich dochodach wg. zapisów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach.

 

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK. Maksymalna liczba punktów – 4.

Kryteria obligatoryjne (spełnione łącznie):

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym powyżej dwóch lat – źródło weryfikacji: CV;
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością powyżej jednego roku – źródło weryfikacji: CV.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK. Maksymalna liczba punktów – 2.

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność uczestnika;
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 • Oświadczenie uczestnika projektu zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów premiujących (jeśli dotyczy).

 

Wypełnione dokumenty aplikacyjne można składać w biurze projektu osobiście, przesłać internetowo na maila lub drogą tradycyjną (kurier, poczta). W przypadku zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć do biura projektu. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość telefonicznego umówienia się z dyrekcją/kadrą zarządzająca w celu złożenia dokumentów poza godzinami pracy biura.

 

W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego

Do projektu będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby z najwyższą punktacją na podstawie ww. kryteriów, a w przypadku niedostatecznej liczby miejsc decydować będzie kryterium pomocnicze – kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Dane kontaktowe:

Adres biura projektu: Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Adres przedszkola: Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Adres mailowy: kontakt@przedszkolebelchatow.pl  

Nr telefonu: +48 502 313 011

 

Projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci w Niedyszynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jak zostać Małym Gigantem?

 • Wydrukuj

  Powyższe pliki oraz skompletuj wszystkie wymagane dokumenty

 • Wypełnij

  dokładnie dokumenty, niezbędne do udziału w projekcie

 • Wyślij emailem

  wypełnione i podpisane dokumenty, zeskanuj i wyślij na adres: kontakt@przedszkolebelchatow.pl

 • lub Odwiedź nas

  Zapraszamy do Biura Projektu w celu złożenia lub przygotowania i podpisania kompletnej dokumentacji.

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
Skip to content